Salgs og leveringsbetingelser
Brandheroes Aps – MARTS, 2017

ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Disse Salgs og Leveringsbetingelser (herefter benævnt ”disse vilkår” eller ”vilkårene”) gælder for salg af enhver leverance fra Brandheroes ApS CVR 37380865 (herefter benævnt ”BRANDHEROES”, ”vi” eller ”vores”). Vilkårene gælder, uanset om aftalen med Køber (også benævnt ”dig”, ”du” og ”dine”) er indgået via e-mail, telefon eller på anden vis.

Vær opmærksom på, at dine eventuelle særlige eller generelle betingelser ikke ændrer på disse vilkår, medmindre vi har godkendt det skriftligt.

TILBUD OG ORDRE
Når du handler med os, laver vi et tilbud ud fra de oplysninger, vi har modtaget fra dig som køber. Du er derfor forpligtet til at sikre, at vi forud for tilbuddets afgivelse har modtaget alle relevante informationer.

Vi har først en aftale, når vi har fremsendt en ordrebekræftelse. Hvis du har indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold, skal de sendes skriftligt til os indenfor 24 timer. Du kan kun annullere eller ændre en ordre med vores skriftlige godkendelse.

DIT ANSVAR SOM KØBER

Du er forpligtet til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for BRANDHEROES, så vi kan udføre opgaven. Derudover er du vederlagsfrit forpligtet til at stille de nødvendige arbejdspladser med IT kommunikationsfaciliteter, m.v. til rådighed, at medvirke til at tilrettelægge arbejdet og tildele ressourcer, så konsulentydelsen kan leveres som aftalt.

BETALING

Medmindre andet er aftalt, skal købesummen for alle leverancer, både komplette og delleverancer; betales senest 30 dage efter fakturadato. Betaler du ikke købesummen inden betalingsfristens udløb, kan vi fra forfaldsdagen pålægge morarenter med 1,5 % per måned på det beløb, du ikke har betalt til tiden. Derudover er der et rykkergebyr på 100 kroner for hver rykkerskrivelse vi sender til dig.

Du skal være opmærksom på, at du ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af aftalen.

GARANTI

Hvis der ydes garanti fra vores side, vil garantien være udtrykkelig og skriftlig aftalt.

LOKALE INFLUENCERS

BRANDHEROES yder ingen garanti for at aftaler som indgås med lokale influencers opfyldes.

REKLAMATION

Vi håber selvfølgelig ikke, at det sker, men hvis uheldet er ude:

Når du handler hos os, er det dit ansvar at gennemgå  leverancen, når du modtager den. Hvis du opdager en fejl eller mangel, er det vigtigt, at du kontakter os skriftligt indenfor 3 måneder, fra du har modtaget leverancen. Hvis din reklamation sendes efter de 3 måneder, uanset hvad årsagen er, så mister du din reklamationsret. Husk at kontakte os skriftligt, før du sender evt. varer retur.

For at kunne behandle din reklamation skal vi bruge følgende:

  • Leveringsdatoen for leverancen

  • En specifikation af manglen

  • Tidspunktet for konstatering af manglen

Når du reklamerer over en leverance, vurderer vi, hvordan situationen bedst løses. Det betyder, at du enten kan få leverancen repareret, ombyttet, få pengene tilbage eller et afslag i prisen, alt afhængig af den konkrete situation.

 

Hvis vi vurderer, at reklamationen er uberettiget, så skal du som kunde betale omkostningerne til undersøgelse, omlevering og/eller afhjælpning. Har du indsigelser til vores fakturaer, skal du henvende dig til os indenfor 8 dage.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSET HÆFTELSE

Når vi løser kundeopgaver, bruger vi tredjepartsleverandører af software og data som for eksempel Facebook, Instagram og Google. Vi har ingen kontrol over og kan derfor heller ikke gøres ansvarlige for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende, som opstår på grund af tredjepartskilder. Vi er heller ikke ansvarlige for tilgængeligheden af tredjepartskilderne, og vi har ret til at annullere leverancer mod tilbagebetaling af evt. forudbetalte beløb, hvis tredjepart forhindrer levering.

Der er gjort alt for at sikre en god betjening og leverance, og vores ansvarsbegrænsning i forhold til tredjepart påvirker ikke vores andre forpligtelser og ansvar overfor vores kunder. Vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til at misligholde aftalen, hvis leveringstiden overskrides, med mindre vi har aftalt det skriftligt.

FORCE MAJEURE

Du er som køber ikke berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, hvis det skyldes force majeure.

Der er tale om force majeure, hvis vi eller vores underleverandører forhindres i at opfylde aftalen på grund af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud, samt arbejdskonflikter, strejke, brand eller lignende.

Hvis force majeure omstændighederne fortsætter i mere end tre måneder, har du ret til at ophæve aftalen uden krav på erstatning.

PERSONDATA

Du er selv ansvarlig for, at persondataloven, herunder bestemmelserne om sikkerhed, overholdes. Vi kan ikke gøres ansvarlige, forudsat at vi overholder dine eventuelle forskrifter.

MARKEDSFØRINGSLOVEN

Du er selv ansvarlig for, at markedsføringsloven overholdes. Vi kan ikke gøres ansvarlige, forudsat at vi overholder dine eventuelle forskrifter.

MARKEDSFØRING

Du skal være opmærksom på, at BRANDHEROES er berettiget til i vores eget markedsføringsmateriale at anvende dit brand og kundeopgaven som reference.

EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

Ethvert koncept, knowhow, metode eller produkt som er blevet udviklet i samarbejde, af dig eller os i forbindelse med varen kan anvendes frit af Køber og BRANDHEROES.

Vi har dog den fulde ophavsret til enhver vare, og du har først brugsret, når vi har modtaget den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter.

UNDERLEVERANDØRER

Vi er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne afgøres ved byretten i Randers under dansk ret. Dette omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.